www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะดำเนินงาน Fix It Center ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 การประชุมคณะดำเนินงาน Fix It Center ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน Fix It Center วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี