www.technicchan.ac.th

การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 การประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิพากษ์หลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องวิชาการ ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี