www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมคณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดจันทบุรี