www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ (ตึกอำนวยการ) วิทยาลัยเทคนคิจันทบุรี