www.technicchan.ac.th

ต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พีเค ดีดีดี จำกัด

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ยินดีต้อนรับคณะดำเนินงานจากบริษัท พีเค ดีดีดี จำกัด ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานโครงการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด หรือ To Be Number One ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการดำเนินการผลิตสารคดีสั้น “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ชื่อเพจ คนเก่งและดี To Be Number One โดยเป็นการนำเสนอถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมทำกิจกรรมตาม 4 ยุทธศาสาตร์หลักของโครงการ ได้แก่ ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา และพัฒนาอีคิว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ ที่เป็นกำลังหลักสำคัญของชาติ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยสมาชิกโครงการ To Be Number One วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี