www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะผู้บริหารเรื่องการขับเคลื่อนกำกับติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. การประชุมคณะผู้บริหารเรื่องการขับเคลื่อนกำกับติดตามโครงการห้องเรียนอาชีพร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี, การเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรีเพิ่มอีก 2 หลักสูตรในนามสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก, การขับเคลื่อน PA ( Performance Agreement), และการกำกับติดตามโครงการ IFTE ร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี