www.technicchan.ac.th

มอบเกียรติบัตรวิทยากรการอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก มอบเกียรติบัตรวิทยากรการอบรมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์โครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ Microsoft Teams เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100% ในช่วงสถานการณ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนางสาวพีรญา สุขีวรรณ ผู้ดำเนินหน้าที่เป็นพิธีกรและถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับผู้เข้าอบรม และขอบคุณงานสื่อการเรียนการสอน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ผู้เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี