www.technicchan.ac.th

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม การประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี