www.technicchan.ac.th

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษา

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษาโดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เป็นประธานในการประเมินในครั้งนี้