www.technicchan.ac.th

รายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.10 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่นสถานี 90.25 MHz. และทางเฟซบุ๊ก แฟนรายการ สวท.จันทบุรี