www.technicchan.ac.th

การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมี ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล เเละนายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก คณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพฯ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ภูแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และ ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และคณะดำเนินงาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี