www.technicchan.ac.th

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ.2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ พ.ศ.2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง จังหวัดระยอง