www.technicchan.ac.th

ประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้ นางจารุวรรณ ลาภมูล หัวหน้างานวิจัยวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานศึกษา ( Safety Thailand) ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม7 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี