www.technicchan.ac.th

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกล

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกล สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ โรงพยาบาล​พระปกเกล้าจันทบุรี และศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรี เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมาขึ้น ซึ่งจะนำมาใช้ในการจัดส่งอาหารและยา รวมทั้งใช้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยในระยะไกล โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทดสอบหุ่นยนต์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี