www.technicchan.ac.th

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. การประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 76 แห่ง และสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะดำเนินงานระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา