www.technicchan.ac.th

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรสวรรค์ บำเพ็ญรัตน์ นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาการเลขานุการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ครูผู้ควบคุม ครูสุพัฒนา ร่วมโพธิ์รี จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก