www.technicchan.ac.th

การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการจัดการศึกษาห้องเรียนอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก กับโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 เพื่อความร่วมมือทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอาชีพ) สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะและสาขางานออกแบบเครื่องประดับอัญมณี โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยนางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และคณะดำเนินงานสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ อาคารรับรองเครื่องประดับอัญมณี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เขต 2