www.technicchan.ac.th

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารปูม้า” ชมรมธนาคารปูม้าจันทบุรี เพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย”

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.40 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบรี เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธนาคารปูม้า” ชมรมธนาคารปูม้าจันทบุรี เพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ไปสู่ชุมชนบริเวณชายฝั่ง จำนวน 500 ชุมชน โดยให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นหน่วงานบูรณาการหลัก ร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษา ณ ตลาดนัดมิตรวัน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี