www.technicchan.ac.th

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานกรรมการ การประเมินในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม คณะกรรมการ และนายสมหวัง สุขจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประเมินโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี