www.technicchan.ac.th

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดจันทบุรี) รุ่นที่ 11

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ขอแสดงความยินดีกับ นายธนะภัชร ศรีทองคำ นักเรียนชั้น ปวช.1 สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 (ฝ่ายชาย) และ นายธนดล ถนอมวัฒน์ นักเรียนชั้น ปวช.2 สาขาวิชาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 (ฝ่ายชาย) การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดจันทบุรี) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี