www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดี แต่ยากจน ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับเยาวชนฯ ภายใต้การดำเนินโครงการของเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี จำนวน 200 ทุนๆละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเยาวชนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน โดยอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรีได้รับโควตาทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาฯ เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี