www.technicchan.ac.th

การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.45 น. การประชุมทีมบริหาร เรื่องการเตรียมความพร้อมจัดโครงการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากรครูผู้สอน,การรองรับเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ,การรับรายงานตัวและมอบตัวนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2564,การเตรียมความพร้อมรูปแบบการเรียนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และการดำเนินการจัดทำแอพพลิเคชันวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ห้องวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี