www.technicchan.ac.th

การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่

วันศุก​ร์ที่​ 15 มกราคม​ 2564 เวลา 10.00 น. การประชุมครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ เรื่องการมอบนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เพื่อรับทราบนโยบายและการนำเสนอรูปแบบวิธีสอนที่เหมาะสม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของครูผู้สอนแต่ละท่าน เพื่อการพัฒนาด้านวิชาการของครูผู้สอนในช่วงเวลาดังกล่าว โดยมีคณะผู้บริหาร​ ครูพิเศษ​สอน เเละเจ้าหน้าที่​ วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ เข้าร่วมการประชุม​โดยพร้อมเพรียง​ ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี