www.technicchan.ac.th

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และทีมบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เรื่องการปรับบทบาทการดำเนินงานของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี และทีมบริหารวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี