www.technicchan.ac.th

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และการสอนหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และการสอนหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยนายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี