www.technicchan.ac.th

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างสถานศึกษา และนำไปพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพต่อไป โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะทำงานของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี