www.technicchan.ac.th

การประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 / 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. การประชุมคณะอนุกรรมการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 / 2563 โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง