www.technicchan.ac.th

ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ในนามประธานอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี มอบหมายให้ นางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และ นายปูรณรินทร์ เพ็ญวงษ์ ครูแผนกช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมดำเนินรายการอาชีวศึกษาพัฒนาจังหวัด ระหว่างเวลา 10.10-11.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี คลื่นสถานี 90.25 MHz.