www.technicchan.ac.th

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 14

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจสู่อาเซียน ครั้งที่ 14 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ด้านเอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพืธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง การจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเทพย์ จิตนาวสาร กวีวนิพกเจ้าของรางวัลมณีเมฆลา สาขาแม่พิมพ์ จากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ปี 2562 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเพลงพื้นบ้าน โดยมีนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี