www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “ปลุกพลัง สร้างโอกกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง “ปลุกพลัง สร้างโอกกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2563” ภายใต้การดำเนินงานของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชน โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี