www.technicchan.ac.th

ประชุมงานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยผู้แทนครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมการประชุม งานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ของงานกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี