www.technicchan.ac.th

ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1,2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์จากงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ค่าลงทะเบียน ระดับชั้น ปวส.1,2 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 เเละล่าช้า วันที่ 8-11 ธันวาคม 2563