www.technicchan.ac.th

เยี่ยมการดำเนินโครงการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทางสู่ Center of Excellent Vocation

วันอาทิตย์​ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เยี่ยมการดำเนินโครงการ พัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาอาชีวศึกษาเป็นเลิศเฉพาะทางสู่ Center of Excellent Vocation กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งาน PLC ควบคุมระบบอัตโนมัติ ภายใต้การดำเนินงานของแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ณ ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี