www.technicchan.ac.th

ประชุมเตรียมการดำเนินงานเรื่องเปิดศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี มอบหมายให้ นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนก และผู้แทนแผนก ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานเรื่องเปิดศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงาน รวมถึงเกณฑ์การประเมินผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2563 และการเตรียมความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) 2563 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี