www.technicchan.ac.th

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรก)

📣ประชาสัมพันธ์📣
~ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (นักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรอบแรก ระหว่างวันที่ 25- 29 พฤษภาคม 2563) สามารถชำระค่าลงทะเบียนฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. นำเอกสารการลงทะเบียนเรียน ยื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสิน ทุกสาขา
2. นำเอกสารลงทะเบียนเรียนยื่นชำระกับธนาคารออมสิน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เวลา 09.00 – 14.00 น. (ธนาคารออมสินมาให้บริการที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี)
~ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ณ ห้องงานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
~ วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 ลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม (สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรอบแรก รอบแรกคือระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2563 ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่เหลือเพิ่ม)
นักเรียน นักศึกษา สามารถชำระค่าลงทะเบียนฯ ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1. นำเอกสารการลงทะเบียนเรียน ยื่นชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารออมสินทุกสาขา
2. นำเอกสารลงทะเบียนเรียนยื่นชำระกับธนาคารออมสิน ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เวลา 09.00 – 14.00 น. (ธนาคารออมสินมาให้บริการที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี)