www.technicchan.ac.th

ประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำสัปดาห์

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 15.45 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายอัครนันทน์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมการประชุมคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีประจำสัปดาห์ ในการนี้นางสาวสิเรียม พวงกัน ข้าราชการครูต้นสังกัดวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เพื่อรับการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุม ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี