www.technicchan.ac.th

ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อม

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยการอาชีพนายาอาม จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีตากสินบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษา​ออมสินอุปถัมภ์

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้ชำนาญการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Center) และ นายณรงค์ สุขเจริญ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม และแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี