www.technicchan.ac.th

การประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อบริการชุมชน