www.technicchan.ac.th

ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพ การแต่งเล็บ เพ้นท์เล็บ งานสักกึ่งถาว

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกทักษะอาชีพ การแต่งเล็บ เพ้นท์เล็บ งานสักกึ่งถาวร ดำเนินการโดยวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ร่วมกับ สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนาความร่วมมือและการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุมอาคาร 4 ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี