ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเปิดการสอนระดับปริญญาตรี

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน และผู้ประสานงาน ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการเปิดการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเพิ่มเติม ซึ่งในปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เปิดทำการสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา