www.technicchan.ac.th

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom เพื่อพัฒนาครูในวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีให้มีความรู้ และมีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และมีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยมีนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะครู วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เข้าร่วมอบรม จำนวน 95 คน แบ่งการอบรมเป็น 2 แบบ คือ อบรมในห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (smart classroom) และอบรมออนไลน์ผ่าน Google meet โดยมีนางพีรญา ดุนขุนทด หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี เป็นวิทยากร การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2563