ต้อนรับผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครูผู้ช่วย และพนักงานราชการ

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ให้การต้อนรับ ดร.กมล เรียงไธสง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยนายธนเสฎฐ์ ภารดีรุจิรา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รวมถึงคุณครูผู้ช่วยแผนกต่างๆ ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างยนต์ นายอนุชิด มั่นคง แผนกวิชาช่างไฟกำลัง นายวันชัย ปล้องเงิน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง นายสมยศ พานิชานุรักษ์ แผนกวิชาช่างเชื่อม นายศักดินนท์ ชาญสิกขกร และแผนกวิชาการบัญชี นางสาวพัชริดา ยืนยง ในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางสาวปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และนางสาวรวงรัตน์ พรประสิทธิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ด้วยความยินดียิ่ง