มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัด ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ผู้รับทุนประกอบด้วย นางสาวชุติกาญจน์ คล่องกิจกล ปวส.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ นายสิทธิพงษ์ ช้อยสูงเนิน ปวส.1 เทคนิคเครื่องกล นางสาวนฤมล แซ่บู๊ ปวส.1 เทคนิคการผลิต นายภูสิทธิ์ ภานุรักษ์ ปวส.1 ไฟฟ้า และนางสาวกรรณิกา ศรีสะอาด ปวส.1 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล