วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก(สมศ)

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564