www.technicchan.ac.th

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และสาขาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ในการขยายความร่วมมือทางการศึกษา โดยแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการศึกษาต่อ ของทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมอินจันท์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี