www.technicchan.ac.th

ขอ​แสดงความยินดี

วิทยาลัย​เทคนิค​จันทบุรี​ สถาบัน​การอ​าชีวศึกษาภ​าคตะวันออก​ขอ​แสดงความยินดีกับ เยาวชนคนเก่งวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี นายศิลาวุฒิ ต้นสียา นักเรียนชั้น ปวช.1/2 การตลาด และ นายอรรถนนท์ ตองอ่อน นักเรียนชั้น ปวช.1/1 ช่างไฟฟ้า ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดจันทบุรี ในการเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE I DOL รุ่นที่ 12 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ต่อไป