การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (วาระพิเศษ) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Line Meeting ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง