การประชุมคณะกรรมการจังหวัดจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 การประชุมคณะกรรมการจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประกอบด้วย นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,นางทิพย์สุคนธ์ คลังเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร, นางพัทธนันท์ ภูเเก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และดร.สุมาวดี พวงจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม โดยเป็นการดำเนินงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings ตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019