ยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนในระบบ

รบกวนครูที่ปรึกษาส่ง Link ระบบสารสนเทศสำหรับยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน ช่วงฤดูร้อน โดยยื่นคำร้องได้เฉพาะนักเรียน ปวช.3 และ ปวส.2 สำหรับชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านคือ รหัสนักเรียน นักศึกษา เน้นย้ำให้นักเรียน นักศึกษา 1) ใส่รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนชั่วโมงให้ถูกต้อง 2) นักเรียน นักศึกษาต้องติดต่อครูผู้สอนที่ยินยอมสอน เพื่อใส่ข้อมูลเข้าไปในระบบ เมื่อนักเรียน นักศึกษา ยื่นคำร้องไว้ในระบบแล้ว จะให้ครูผู้สอนเข้าระบบเพื่อคลิกยินยอมสอนอีกครั้ง แล้วนะบบจึงจะสรุปรายวิชาที่ขอเปิดทั้งหมดมาจัดตารางสอน 3) นักเรียน นักศึกษา 1 คน สามารถคำนวณขอเปิดเรียนได้วันนึง 8 ชม. จึงต้องดูว่าวิชานั้นมีกี่ชั่วโมง บวกกับวิชาอื่นแล้ว จะรู้ว่าสามารถลงเรียนได้กี่วิชา ให้ยื่นคำร้องในระบบตั้งวันนี้ – ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ขอบคุณคะ

เว็บไซต์ยื่นคำร้องขอเรียนฯ วท.จบ. (technicchan.ac.th)