www.technicchan.ac.th

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จัดกิจกรรม มุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ นายสยาม ปั่นธรรม ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายชัยรัตน์ ฉลานุวัฒน์ ครูแผนกวิชาไฟฟ้า นางพิศศิลป์ เลิศรัตนากุล ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาสังคมศึกษา นายธารา ศักดาเดช ครูแผนกวิชาเครื่องประดับและอัญมณี และนายประยนต์ สุวรรณเทพ ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยนายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิชาชีพเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี